Al-Mustatsna
المستثنى

Al-mustatsna adalah isim manshub yang terletak setelah salah satu adat dari adat-adat istisna untuk membedakan sesuatu yang sebelumnya pada hukum.
Contoh:
حضر الرجل إلَّا زيدا (زيدا: مستثنى منصوب بالفتحة)

Dan isim yang letaknya sebelum  adat istisna itu disebut sebagai mustasna minhu.

Berikut di bawah ini adalah adat-adat istisna:
إلاّ – غير – سوى – خلا – عدا – حاشا

Mustatsna dengan (إلاّ) mempunyai tiga hukum:
 • Wajib menashabnya apabila ada kalam yang tetap (artinya bukan meniadakan) maka dia itu disebut mustatsna dari nya.
  Contoh:

قرأت الصحف إلاّ صحيفتين (صحيفتين: مستثنى بإلا منصوب بالفتحة)

 • Boleh menashabkan atau mengikuti mustatsna minhu pada i’rab bahwa dia itu badal bila ada kalam yang di nafikan dan di sebut juga mustatsna minhu.
  Contoh:

ما قام أحد إلاّ زيدا (زيدا: مستثنى بإلا منصوب بالفتحة)
أو ما قام أحد إلا زيد (زيد: فاعل مرفوع بالضمة)

 • Dii’rab sesuai posisinya pada kalimat bila ada kalam itu dinafikan dan dia itu tidak disebut sebagai mustatsna minh.
  Contoh:
ما قلت إلاّ الحق (الحق: مفعول به منصوب بالفتحة)

Mustatsna dengan (غير)dan (سوى)
Isim yang letaknya setelah (غير) dan (سوى) itu selalu majrur (yaitu berbaris akhir kasrah) dengan dii’tibarkan sebagai mudhaf ilaih.
Adapun lafaz (غير) dan (سوى) maka keduanya dii’rab sebagai mustatsna dengan (إلاّ).
Contoh:
قام الرجال غيرَ زيدٍ (غيرَ: مستثنى منصوب بالفتحة - زيدٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة)
ما قام غيرُ زيدٍ (غيرُ: فاعل مرفوع بالضمة - زيدٍ: مضاف إليه مجرور بالكسرة)

Mustatsna dengan (خلا), (عدا) dan (حاشا)
Mustatsna dengan (خلا), (عدا) dan (حشا) mempunyai dua hukum:

 • Adakala isim yang letaknya setelah (خلا), (عدا) dan (حشا) itu berbaris akhir fatah (manshub) dengan dii’tibarkan isim tersebut kepada maf’ul bih, sedangkan (خلا), (عدا) dan (حشا) itu dii’tibarkan kepada fi’il madhi.
  Contoh:
عادت الطائرات عدا طائرة (عدا: فعل مضي مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر – طائرة: مفعول به منصوب بالفتحة)

Atau isim yang letaknya setalah (خلا), (عدا) dan (حشا) itu berbaris akhir kasrah (majrur) sedangkan (خلا), (عدا) dan (حشا) itu dii’tibarkan sebagai huruf jar.
Contoh:
عادت الطائرات خلا طائرة (خلا: حرف جر مبنى على السكون – طائرة: مجرور بالكسرة)

 • Dan terkadang sebelum (خلا) dan (عدا) itu didahului oleh huruf (ما) masdariah, maka ketika itu dia menentukan nashab mustatsna setelah (خلا) dan (عدا) sebagai maf’ul bih sedangkan (خلا) dan (عدا) itu sebagai fi’il madhi.
  Contoh:
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل

Adapun untuk (حشا) maka dia itu tidak didahului oleh huruf (ما)

Catatan:

 • Lafazh (غير) dan (سوى) itu dii’rab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas apabila penggunaanny untuk tujuan istisna dengan makna (إلّا). Adapun bila penggunaannya untuk tujuan yang lain, maka keduanya itu dii’rab sesuai posisinya pada kalimat.
  Contoh:
كلامك غير مفهوم (غير: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة)
سوى بتحنان التغريد بطرب (سوى: مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الألف)

 • Dan terkadang pada lafaz (غير) itu ditambahkan adat ta’rif (tanda ma’rifah) yaitu (ال) maka bisa kita katakan (الغير) dengan makna pihak yang ketiga.
   Contoh:
صدرت هذه الشهادة دون أدنى مسئولية فيما يتعلق بحقوق الغير (الغير: مضاف إليه مجرور بالكسرة)

Sumber: Mulakhas Qawa'idul Lughah Al-'Arabyah (Fu'ad Ni'mah), hal. 78-80

Post a Comment

 
Top